Αίτηση Υποψηφιότητας

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και 3 (τρία) μέλη το ένα εκ των οποίων αναλαμβάνει την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου. Τα επτά μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών του με τρεις (3) αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2) και τα μέλη που απέρχονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Οργανωτικού Γραμματέα δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Υπεύθυνος Εκλογών: κος Σταυράκης Ζαχαρίας (Ταμίας)
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 693 664 4400
Ηράκλειο Κρήτης

Φόρμα υποψηφιότητας

Παρακαλώ όπως διαβάσετε τους Όρους & Προϋποθέσεις Εκλογής.