Αρχική

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 6543

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2131.4/90224/2022
Κύρωση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Της περ. α) του άρθρου 156 του «Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ν.δ. 187/1973, Α’261),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

δ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ε) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

2. To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 2811.8/80027/2022/09-11-2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Κυρώνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»: Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ.20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α’ 39),

β) της περ. α) του άρθρου 156 του «Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ν.δ. 187/1973, Α’261),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’98).

δ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ε) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

2. To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 2811.8/80027/2022/09-11-2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε την ακόλουθη τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.1/03/99/06-4-1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 444):

Άρθρο Μόνον

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων
υπ’ αρ. 20
Τα άρθρα 1 έως και 40 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων

υπ’ αρ. 20, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.1/03/99/

06- 4-1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αντικαθίστανται ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται:

1. «ταχύπλοο σκάφος»: κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής, το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή και:

α) ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής

του φέρει:

αα) εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή

αβ) εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ

ή αγ) εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ ή β) είναι πνευστού τύπου, φουσκωτό, στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει:

βα) εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή

ββ) εσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή βγ) εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ ή γ) ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet).

Ταχύπλοο επίσης, θεωρείται το ατομικό σκάφος-θαλάσσιο μοτοποδήλατο της παρ. 8 και το hοver craft της παρ. 13. Δε θεωρείται ταχύπλοο το ξύλινο σκάφος, που φέρει εσωλέμβια μηχανή, τύπων παραδοσιακών, όπως των τύπων τσερνίκι, βαρκαλάς, πέραμα, τρεχαντήρι, λίμπερτυ, κούντουλα, υδραίικο, καθώς και όποιο άλλο σκάφος έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή ιστιοφόρο.

2. «θαλάσσια μέσα αναψυχής»: τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ και ΜΕΡΟΣ Γ’ του παρόντος, καθώς και τα καινοφανή θαλάσσια μέσα αναψυχής που εγκρίθηκαν με το άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), ή που εγκρίθηκαν ή εγκρίνονται με την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017.

3. «λουτρική εγκατάσταση»: η εγκατάσταση της οποίας η έννοια ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211),

4. «θαλάσσιο σκι»: η έλξη από ταχύπλοο σκάφος, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου σχοινιού, ατόμου που κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας, με τη βοήθεια ειδικών πεδίλων,

5. «θαλάσσιο αλεξίπτωτο»: η ανύψωση – πτήση ατόμου, με τη βοήθεια ειδικού αλεξίπτωτου, που έλκεται από κατάλληλο ταχύπλοο σκάφος,

6. «θαλάσσιο έλκηθρο»: ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό μέσο αναψυχής, το οποίο αποτελείται, ανάλογα με την κατασκευή του:

α) από ένα κεντρικό κυλινδρικό πλωτήρα και δύο μικρότερους πλωτήρες μονίμως προσαρτημένους δεξιά και αριστερά αυτού ή β) από δύο κεντρικούς κυλινδρικούς πλωτήρες και τρεις μικρότερους πλωτήρες μονίμως προσαρτημένους δεξιά, στο μέσον και αριστερά αυτών,

7. «ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής»: ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος, πνευστό μέσο αναψυχής με πλαστικό δάπεδο, άνευ σκεπάστρου σε κανένα τμήμα της επιφάνειάς του, το οποίο φέρει χειρολαβές για να συγκρατούνται οι επιβαίνοντες, δεν ίπταται και έχει σχεδιασθεί ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα, τα οποία είναι καθιστά ή σε πρηνή θέση. Επί του ελκόμενου πνευστού θαλάσσιου μέσου αναψυχής επιβαίνουν τόσα άτομα, όσα τα ζεύγη των χειρολαβών στα οποία συγκρατούνται. Δεν επιτρέπεται η έλξη πνευστού θαλασσίου μέσου αναψυχής άνω των έξι θέσεων,

8. «ατομικό σκάφος-θαλάσσιο μοτoπoδήλατο (personal water craft – P.W.C)»: σκάφος που προορίζεται για αναψυχή, με μήκος γάστρας μικρότερο των τεσσάρων μέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί προωστικό κινητήρα με αντλία εκτόξευσης νερού, ως κύριο μέσο πρόωσης, και έχει σχεδιασθεί ώστε να χρησιμοποιείται από άτομο ή άτομα, που είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του και όχι μέσα στη γάστρα. Στο ατομικό σκάφος-θαλάσσιο μοτοποδήλατο μπορεί να επιβαίνουν μέχρι τρία άτομα, ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του,

9. «ιστιοσανίδα (wind surf)»: μακρόστενος υδατοστεγής πλωτήρας επί του οποίου τοποθετείται μικρός ιστός με ιστίο, ο οποίος κινείται με την πνοή του ανέμου και τους κατάλληλους χειρισμούς του ιστίου από τον επιβαίνοντα,

10. «seabuggy»: μικρή πνευστή συσκευή επί της οποίας επιβαίνει ένα άτομο, σε πρηνή ή ύπτια θέση, το οποίο, με τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του, επιτυγχάνει την προς τα πρόσω κίνηση της συσκευής στη θάλασσα,

11. «mini cruiser»: μικρή μηχανοκίνητη πνευστή συσκευή επί της οποίας επιβαίνει ένα μόνο άτομο, ξαπλωμένο κατά μήκος αυτής, σε πρηνή θέση,

12. «κανό-καγιάκ (canoe-kayak)»: σκάφη πλάτους γάστρας μικρότερου των 1,1 μέτρων, αιχμηρής απόληξης στα δύο άκρα, κινούμενα με ειδικό ασκάρμωτο κουπί και μη διαθέτοντα, για την κίνησή τους, μόνιμη θέση για έχμαση μηχανής, ούτε περισσότερα από ένα κουπί ανά επιβάτη, ούτε πανιά,

13. «hοver craft»: μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο που κινείται επί στρώματος αέρα, τόσο στην ακτή σε ομαλό έδαφος, όσο και στη θάλασσα. Ως μέσο δημιουργίας του στρώματος αέρα και της πρόωσής του χρησιμοποιείται μία έλικα, που βρίσκεται στο πρυμναίο μέρος του σκάφους,

14. «acrylicraft»: μικρή λέμβος κατασκευασμένη από διαφανές υλικό acrylic, χωρίς μηχανικό μέσο πρόωσης. Στο εσωτερικό, κατά το εγκάρσιο, υπάρχουν πλαστικά κιβώτια, που χρησιμοποιούνται για καθίσματα, τα οποία είναι στεγανά και χρησιμεύουν ως ανυψωτικό μέσο, σε περίπτωση κατάκλυσης της λέμβου. Κατά μήκος της κουπαστής, αριστερά και δεξιά, υπάρχει ενίσχυση από αλουμίνιο με κατάλληλη υποδοχή για τοποθέτηση των σκαρμών των κουπιών και των στεγανών κιβωτίων. Σε κάθε σκάφος διατίθενται δύο κουπιά από αλουμίνιο,

15. «θαλάσσιο ποδήλατο»: πλωτό μέσο αναψυχής που αποτελείται από, συνδεδεμένους μεταξύ τους, μακρόστενους υδατοστεγείς πλωτήρες. Επί της σχηματιζόμενης σχεδίας υπάρχουν, ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του, μέχρι τέσσερις θέσεις ή ένα κοινό ποδήλατο. Η κίνηση του θαλάσσιου ποδήλατου επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση της μυϊκής δύναμης των ποδιών του/των επιβαίνοντα/ων,

16. «catamaran»: πλωτό μέσο αναψυχής που αποτελείται από δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους μακρόστενους υδατοστεγείς πλωτήρες. Επί της σχηματιζόμενης σχεδίας υπάρχει πλαστική επικάλυψη, στην οποία το άτομο κάθεται και σε κατάλληλο σημείο της οποίας προσαρμόζεται ένας ιστός με ανάλογο ιστίο. Το πλωτό αυτό μέσο κινείται με την πνοή του ανέμου και τους κατάλληλους χειρισμούς που εκτελεί το άτομο,

17. «μηχανοκίνητη λέμβος»: λέμβος με κινητήρια μηχανή που δεν εμπίπτει στην έννοια του ταχύπλοου σκάφους και δύναται να εκμισθώνεται και χωρίς να επιβαίνει σ’ αυτήν ο εκμισθωτής,

18. «ιστιοπλοϊκή λέμβος»: λέμβος χωρίς κατάστρωμα, κουβέρτα, που κινείται με τη βοήθεια του ανέμου και φέρει γι’ αυτό έναν κύριο ιστό, κατάρτι, με ιστία και κατάλληλη για την ευστάθειά της τρόπιδα,

19. «aqua scooter»: μικρή βενζινοκίνητη μηχανή που έχει τη δυνατότητα να επιπλέει και να έλκει στη θάλασσα τον/την ευρισκόμενο/η σε πρηνή ή ύπτια θέση κολυμβητή/κολυμβήτρια,

20. «προπονητής»: το άτομο που έχει εφοδιασθεί, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την αντίστοιχη άδεια ή που κατέχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι,

21. «εκμισθωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο, από τη Λιμενική Αρχή, με έγκριση για να εκμισθώνει, με την καταβολή αντιτίμου, θαλάσσια μέσα αναψυχής,

22. «μισθωτής»: το φυσικό πρόσωπο που μισθώνει, με την καταβολή αντιτίμου, θαλάσσια μέσα αναψυχής,

23. «μηχανοκίνητο μέσο αναψυχής»: κάθε θαλάσσιο μέσο αναψυχής που έχει ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης κινητήρια μηχανή,

24. «μη μηχανοκίνητο μέσο αναψυχής»: κάθε θαλάσσιο μέσο αναψυχής που δεν είναι  μηχανοκίνητο μέσο αναψυχής,

25. «Λιμενική Αρχή»: τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και τα Λιμεναρχεία της χώρας.

ΜΕΡΟΣ Β’

ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ – ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ – ΘΑΛΑΣΣΙΟ

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΛΚΗΘΡΟ –

ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΠΝΕΥΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΣΟ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΟ

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ)

Άρθρο 3

Άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοων σκαφών χωρίς άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η οποία χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή, κατόπιν εξετάσεων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων

υπ’ αρ. 50 (Β’ 1151/2013).

2. Από τις εξετάσεις εξαιρούνται οι:

α) κάτοχοι διπλώματος αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.),

β) κάτοχοι πτυχίου προσωπικού καταστρώματος ή λοιποί ναυτικοί καταστρώματος ή κάτοχοι διπλώματος ηλεκτρολόγου Ε.Ν., των κεφ. Β’, Γ’ και ΣΤ’ του π.δ. 141/2014 (Α’ 232), αντίστοιχα,

γ) κάτοχοι ειδικού πτυχίου κυβερνήτη του π.δ. 260/2001 (Α’ 185) ή πιστοποιητικού ικανότητας για

εκτέλεση καθηκόντων αξιωματικού γέφυρας-μηχανής του π.δ. 435/1978 (Α’ 89),

δ) ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή οικονομικού αξιωματικού άνω των πέντε ετών, καθώς και κάτοχοι άδειας ηλεκτροτεχνίτη του κεφ. ΣΤ’ του π.δ. 141/2014 με την ίδια προϋπηρεσία,

ε) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.),

στ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι αξιωματικοί Π.Ν., που υπηρετούν ή υπηρετούσαν ως κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια του Π.Ν., που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Π.Ν.,

ζ) σε ενέργεια ή αποστρατεία αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) απόφοιτοι της Σ.Ν.Δ.,

η) σε ενέργεια ή αποστρατεία αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή λιμενοφύλακες, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά άνω των τριών μηνών. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

θ) σε ενέργεια απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μετά από τρίμηνη πρακτική εκπαίδευση σε ταχύπλοα περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατηγορίας Α-ΙΙΙ άνω των επτά μέτρων ή βοηθητικά σκάφη κατηγορίας Ε’, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας υπαγωγής τους,

ι) οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από το Σχολείο Κυβερνητών Περιπολικών Σκαφών (Σ.ΚΥ.ΠΕΡ.Σ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξαρτήτως βαθμού,

ια) σε ενέργεια ή αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη ταχύπλοων σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού,

ιβ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές ή υπαξιωματικοί του Π.Ν., απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (Σ.Α.Π.) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (Ν.Κ./Σ.Ε.Α.).

3. Η εξαίρεση της παρ. 2 αφορά και σε πρόσωπα που είναι ή ήταν κατά το παρελθόν κάτοχοι των αντίστοιχων διπλωμάτων ή πτυχίων ή αδειών των περ. α), β), γ) και δ) αυτής, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Συνθήκης STCW/78. Στα πρόσωπα της παρ. 2 η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγείται με την υποβολή σχετικής αίτησης, μαζί με ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τον εκάστοτε λόγο εξαίρεσης. Η υγεία και καταλληλότητα των προσώπων αυτών, πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.N. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 50.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις χειριστών – ιδιοκτητών εκμισθωτών – μισθωτών ταχύπλοων σκαφών

1. Οι χειριστές ταχύπλοων σκαφών:

α) απαγορεύουν την επιβίβαση σε αυτά ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων, που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,

β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων των οποίων ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του αναγραφόμενου στο προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας,

γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους,

δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς, με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών,

ε) φέρουν επί του σκάφους την πρωτότυπη άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, το πρωτότυπο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας αυτού και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν κάθε φορά που αυτό ζητείται από αρμόδιο στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,

στ) φέρουν επί του σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια, όπως σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση.

Στα εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή,

ζ) στην περίπτωση που το ταχύπλοο σκάφος δεν φέρει όργανο ένδειξης καυσίμου, φέρουν επί του σκάφους ένα εφεδρικό κατάλληλο δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή ανάλογου περιεχόμενου,

η) εφαρμόζουν τους ειδικούς κανονισμούς λιμένα, τις αποφάσεις, διαταγές και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών στην περιοχής δικαιοδοσίας των οποίων πλέουν, μεταξύ άλλων, αυτές που αφορούν στην αγκυροβολία, μεθόρμιση ή απαγόρευση κίνησης, για ειδικούς λόγους, των σκαφών, σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας,

θ) σε περίπτωση που γίνουν υπαίτιοι ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή ατόμου, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στον τόπο του ατυχήματος και να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στον/στην παθόντα/ παθούσα ή στους παθόντες. Επίσης, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα στη Λιμενική Αρχή το ατύχημα,

ι) απαγορεύεται να πλέουν:

ια) σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26,

ιβ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,

ιγ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή, στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε κάθε περίπτωση,

ιδ) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

2. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών:

α) φροντίζουν για την καλή συντήρηση και ευπρεπή εμφάνιση των σκαφών τους,

β) τηρούν τις υποχρεώσεις τους περί επιθεώρησης των σκαφών τους,

γ) έχουν γράψει στις παρειές των σκαφών τους, το όνομα, το λιμένα και τον αριθμό εγγραφής στο βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ή λεμβολόγιο ή νηολόγιο,

δ) φροντίζουν για τον εφοδιασμό του σκάφους τους με το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας καθώς και για την ασφάλισή του. Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους, βρίσκονται σε ισχύ, φυλάσσονται στο σκάφος και επιδεικνύονται, κάθε φορά που αυτό ζητηθεί από στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,

ε) απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα που δεν έχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,

στ) έχουν εφοδιάσει τα σκάφη τους με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια, όπως σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση, στα δε εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή.

3. Στην περίπτωση εκμίσθωσης ταχύπλοου σκάφους, ο εκμισθωτής τηρεί τις υποχρεώσεις της παρ. 2 και ο μισθωτής τις υποχρεώσεις της παρ. 1.

4. Η εκμίσθωση ταχύπλοου σκάφους απαγορεύεται:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες,

β) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,

γ) όταν παρουσιάζονται βλάβες ή διακοπές λειτουργίας της μηχανής του.

5. Η εκκίνηση και επιστροφή, από και προς την ακτή, του εκμισθούμενου ταχύπλοου σκάφους επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχύπλοου σκάφους, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων, μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, για το οποίο δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περ. ι) της παρ. 1.

Διαβάστε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως B 6543/2022 εδώ.

Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελληνικών Νήσων (Ε.Ν.Π.Ε.Ν.) Διεύθυνση: Μεγίστη 85111 ( Δήμος Μεγίστης ),
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.enpen.gr , Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email): info@enpen.gr