Αθήνα, 24/09/2020
Αρ. Πρωτ: 4302

Αξιότιμε κύριε Πέτρου,

Θέμα: Ένταξη δράσης στο εθνικό πρόγραμμα εορτασμού υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Αναφερόμαστε στη με αριθμό πρωτοκόλλου GR-03073 πρόταση που υποβάλατε στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Επιτροπής για τη δράση «Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελληνικών Νήσων» (εφεξής «Δράση»), για την οποία έχετε δηλώσει ότι έχετε εξασφαλίσει τους απαιτούμενους για την υλοποίησή της πόρους.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει τη Δράση υπό την αιγίδα της και την ενέταξε στο εθνικό πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων που συντονίζει, με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 ετών μετά την Επανάσταση του 1821.

Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να σας παραχωρήσουμε άδεια χρήσης της Αιγίδας της Επιτροπής, απεικόνιση της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

1. Η Αιγίδα περιλαμβάνει (α) το λογότυπο της Αιγίδας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», και (β) το λεκτικό «υπό την Αιγίδα της Επιτροπής» (εφεξής «Αιγίδα»). Το λογότυπο της Επιτροπής έχει κατοχυρωθεί ως σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και η Επιτροπή είναι η αποκλειστική φορέας των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του σήματος.

2. Μετά την εκ μέρους σας υπογραφή της παρούσας, θα σας αποστείλουμε σε ψηφιακή μορφή τη συνημμένη στην παρούσα απεικόνιση της Αιγίδας της Επιτροπής, μαζί με οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της Αιγίδας.

3. Πριν από κάθε εφαρμογή της Αιγίδας πρέπει να ζητάτε και να λαμβάνετε την έγγραφη έγκριση της Επιτροπής.

4. Η άδεια χρήσης της Αιγίδας της Επιτροπής αφορά αποκλειστικά και μόνο τη Δράση. Καμία άλλη χρήση της Αιγίδας δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια.

5. Η ενημέρωση της Επιτροπής για την πρόοδο υλοποίησης της Δράσης είναι υποχρέωσή σας.

6. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρεται στη Δράση σε ανακοινώσεις, παρουσιάσεις και λοιπές δημοσιεύσεις, προκειμένου να την κάνει ευρύτερα γνωστή.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή θα καταρτίσει ειδική έκδοση η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί και εντάσσονται στο πλαίσιο της επετείου, όπως αυτό έχει τεθεί από την Επιτροπή.

Παρακαλούμε τέλος, εφόσον συμφωνείτε με το σύνολο των ανωτέρω όρων χρήσης της Αιγίδας, να προσυπογράψετε και να αποστείλετε το υπογεγραμμένο έγγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@greece2021.gr.