Άρθρο τρίτο

Προσωρινός περιορισμός του κατάπλου πλοίων από το εξωτερικό και των θαλασσίων συνδέσεων με συγκεριμένες περιοχές

1. Τον προσωρινό περιορισμό του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατώναπό τα πλοία αυτά, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.

2. α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία της παρ. 1 που μεταφέρουν επιβάτες, δεν επιτρέπεται να καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι ή μαρίνα. Αν τα ανωτέρω πλοία έχουν αποδεδειγμένα αποπλεύσει από ελληνικό λιμάνι ή μαρίνα για το εξωτερικό, πλην χωρών για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, δύνανται να επιστρέψουν μόνο στον αρχικό λιμένα ή μαρίνα απόπλου τους.

β) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία της παρ. 1 εφόσον είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους αποκλειστικά:

βα) Σε λιμάνια ή μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας.

ββ) Σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της χώρας.

γ) Οι επιβαίνοντες των πλοίων της περ. α) και τα πληρώματα των πλοίων της περ. β) παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό επτά (7) ημερών εντός του σκάφους/πλοίου και υπόκεινται με δικές τους δαπάνες σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορονωϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, εκτός αν είναι μόνιμοι κάτοικοι κρατών για τους οποίους ισχύουν οι ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου έκτου. Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα ή στη μαρίνα και την πάροδο του τυχόν υποχρεωτικού περιορισμού των επτά (7) ημερών, τα εν λόγω πλοία επιτρέπεται να μετακινούνται εντός της Χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.27683/29.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1814).

3. α) Τα κρουαζιερόπλοια της παρ. 1 που δεν προέρχονται από χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα εφόσον είναι κενά επιβατών και δεν διενεργούν κρουαζιέρα, δύνανται να καταπλέουν:

(αα) Σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, στους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας καθώς και σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της Χώρας.

(αβ) Σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της ηπειρωτικής Ελλάδας, στους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας καθώς και σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της Χώρας.

β) Τα κρουαζιερόπλοια που διενεργούν κρουαζιέρα, δεν επιτρέπεται να καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι.

4. Οι Πλοίαρχοι/Κυβερνήτες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων στο πλαίσιο επισκευών σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/), καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).

5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία και την Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.

Άρθρο τέταρτο

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν

1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της Τεύχος B’ 1823/29.04.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21437 δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Eπικράτεια.

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σερβία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ισραήλ, Ρουάντα και Σιγκαπούρη, οι οποίοι εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η είσοδος στη Χώρα δεν περιορίζεται ή αναστέλλεται από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και εφαρμοζομένων των παρ. 1-4, 8 και 9 του άρθρου πέμπτου, καθώς και του άρθρου έκτου. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα. Ειδικώς, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιτρέπεται να εισέρχονται στην ελληνική Επικράτεια με τους όρους της παρούσας και μέχρι του ανωτάτου ορίου των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ατόμων την εβδομάδα, αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης και Χανίων.

4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των λοιπών οργάνων ελέγχου της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ε) προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.

5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, εφαρμοζομένουτου άρθρου πέμπτου.

6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση του παρόντος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, τηρουμένων πάντως των λοιπών διατάξεων της παρούσας.